Kuusankosken Puutarhayhdistys ry:n säännöt:

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kuusankosken Puutarhayhdistys ry ja kotipaikka Kouvolan kaupunki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry:hyn.

2. Tarkoitus               

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sekä kehittää puutarhaharrastusta ja sen sekä luonnon monimuotoisuutta paikkakunnalla. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä samanhenkisten puutarha- ja viherympäristöasioista kiinnostuneiden kesken jakaen kokemuksia ja ajatuksia.

3. Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja puutarhan hoitoon liittyviä harrastustilaisuuksia, järjestää kursseja, näyttelyitä, sekä muita vastaavia tilaisuuksia, jotka kehittävät ja ylläpitävät puutarhan hoitoa ja harrastusta.

Yhdistys edistää paikkakunnalla myös luonnon monimuotoisuutta ja ympäristön- suojelua tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoiminnalla.           

    

4. Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin ja apurahoina, ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi myös harjoittaa pienimuotoista taloudellista toimintaa, joka liittyy sen omaan toimintaan.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.            

5. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi pääsee maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun.  

Varsinaisen jäsenyyden hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Varsinaiset Jäsenet maksavat yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruus päätetään vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallitus voi nimittää kokouksessaan kunniajäseneksi puutarhayhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneen jäsenen. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.               

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä, sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet syyskokous  valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan syyskokouksesta alkaen. Hallituksen jäsenenä voi olla korkeintaan 3 x 2 vuoden jakson. Yhdistyksen puheenjohtajan kausi on sama. 

Hallituksen muista varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä puolet on vuosittain     erovuorossa hallituksessa olovuosien perusteella. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus panee toimeen yhdistyksen kokousten päätökset, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset.               

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä valitsee   keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä sen jäsenistä on läsnä.               

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana helmi-maaliskuussa.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana syys-marraskuussa.                                                             

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.               

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallitus voi tehdä päätöksiä myös ilman kokousta vaihtaen viestejä sähköpostin, Whatsup-ryhmän tai muun kirjallisen some-viestimen kautta dokumentoiden päätökset ja kirjaten sekä säilyttäen ne luotettavasti.               

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse tai postitetulla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, jonka vuosikokous tarvittaessa päättää.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen laillisuus.    

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.   

3. Käsitellään yhdistyksen tilit - ja toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta, sekä toiminnantarkastajan lausunto.              

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  

5.  Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset, sekä vahvistetaan tilintarkastajien palkkiot.                       

6. Valitaan Puutarhaliiton edustajistoon jäsenet ja varajäsenet liiton sääntöjen mukaan.

7. Määrätään tarvittaessa sanomalehti, jossa yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava.

8. Käsitellään muut kokouksessa esiin nousseet asiat.

12. Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi tilikaudeksi.

2. Määrätään jäsenmaksun suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

3. Valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja ja vuosittain muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.                   

4. Valitaan yksi - tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

5. Valitaan tarvittavat toimikunnat.

6. Käsitellään muut kokouskutsussa esiin nousseet asiat.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoistuksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Muuten noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslakia ja yhdsityksen sisäisiä hyväksyttyjä järjestyssääntöjä.

Kuusankoskella 8.4.2024